عدم امکان وارد کردن اعداد بصورت اعشاری در تری دی مکس 2018 و تری دی مکس2017